Sensei Previous
Up
Next
 Sensei
Sensei

Leo receives goody bag from his teacher.
The assistant teacher is on the right.

©Copyright Ian Wells & Yoshiko Wells 2000-2013