Yoshiko Previous
Up
Next
  Yoshiko
Yoshiko

Thursday 3rd January
Yoshiko also made it safely to the overlook.

©Copyright Ian Wells & Yoshiko Wells 2000-2013